Try some Māori phrases with the whānau at dinner-time

Kei te hiakai koe? - Are you hungry? Tino reka tēnei kai. - This food tastes great. Kua kī te puku. - My tummy is full. Kia ora mō te kai. - Thank you for the food.

TITIRANGI PRIMARY SCHOOL

221 Atkinson Road, Titirangi, Auckland, 0604

TEL (09) 817 8346

office@titirangi.school.nz

Follow us on Facebook

Copyright 2020

 

This website was a special project for

Titirangi School by Wilde Media Ltd
 

Kotuitui Logo.jpeg